Hình của Nông Văn Đàm

Nông Văn Đàm

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh

Địa chỉ cty: ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Việt Nam, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng
Sửa thông tin