2 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ - Phước Vĩnh, Thừa Thiên - Huế

Bản đồ đến Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội